KONKURS Warstwy mojego miasta

Opublikowano: 12-08-2014

Nagroda:
Książka „Warstwy, czyli obrazy miasta” ze specjalną dedykacją autora

Termin:  
od 12 sierpnia od godziny 10:30 do 26 sierpnia 2014 r. do godziny 23:00

Zasady:
Aby wygrać jedną z trzech konkursowych książek z dedykacją autora, wystarczy zapoznać się z regulaminem konkursu, polubić nasz profil na portalu społecznościowym Facebook i przesłać do 26.08.2014 r. do godz. 23:00 na adres mailowy marketing@slowaimysli.pl wypowiedź na temat:
- Warstwy mojego miasta, jego magiczne miejsca. Krótka opowieść, która zachęci innych do odwiedzenia i poznania Twojego miasta.

Forma wypowiedzi: krótki tekst lub film video.
Wyboru trzech najlepszych prac dokona Redakcja Wydawnictwa.

Zapraszamy do udziału w konkursie.


Pamiętaj! Biorąc udział w konkursie zgadasz się z treścią Regulaminu zamieszczonego poniżej.

Regulamin konkursu

WARUNKI OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Słowa i Myśli Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, zwane dalej Wydawnictwem.
2. Konkurs zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.slowaimysli.pl i na profilu Wydawnictwa na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/slowaimysli
3. Konkurs ma charakter ogólnopolski, i trwa od 12 sierpnia 2014 r. od godziny 10:30 do 26 sierpnia 2014 r. do godziny 23:00.
4. Udział w Konkursie oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Wydawnictwa oraz na stronie www.
5. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, które są fanami Wydawnictwa na portalu społecznościowym Facebook.
6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Wydawnictwa.
7. W trakcie trwania Konkursu Wydawnictwo może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.
8. Wydawnictwo informuje, że Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

ZASADY

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
a. Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu zamieszczonego na stronie www.slowaimysli.pl
b. Dołączyć do fanów profilu Wydawnictwa na portalu społecznościowym Facebook.
c. Przesłać krótką wypowiedź na temat - Warstwy mojego miasta. Kilka zdań o warstwach Twojego miasta, magicznych miejscach, które zachęcą do odwiedzenia i poznania go bliżej – na adres e-mail: marketing@slowaimysli.pl.
Pisząc w tytule maila: Konkurs
.
2. Forma wypowiedzi – tekst, materiał video (w formatach ogólnodostępnych, do odtworzenia na wszystkich nośnikach).
3. Długość tekstu do 1200 znaków, materiał video do 60 sekund.
4. Odpowiedź należy wysłać w okresie trwania konkursu od 12 sierpnia 2014 r. od godziny 10:30 do 26 sierpnia 2014 r. do godziny 23:00.
5. Każda Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe.
6. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
7. Uczestnicy Konkursu zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac w całości lub części przez Wydawnictwo na wszelkich polach eksploatacji. Opublikowane prace zostaną opatrzone imieniem i nazwiskiem autora.
8. Uczestnicy Konkursu oświadczają, że nie będą rościć praw do wynagrodzenia z tytułu wykorzystania nadesłanych przez nich prac/wypowiedzi na wszelkich polach eksploatacji.
9. Uczestnik Konkursu wysyłając zgłoszenie oświadcza, że jest wyłącznym autorem wypowiedzi. Oświadcza również, że nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.

NAGRODA W KONKURSIE I SPOSÓB JEJ PRZYZNANIA

1.Nagrodą w Konkursie jest książka „Warstwy, czyli obrazy miasta” ze specjalną dedykacją autora.
2. W Konkursie zostaną przyznane 3 nagrody.
3. Zwycięzcami Konkursu będą osoby, których wypowiedzi zostaną uznane przez Redakcję za najbardziej atrakcyjne.
4. Przy ocenie materiałów konkursowych brane będą pod uwagę: poprawność i dbałość językowa tekstów, pomysłowość.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu są zobowiązani podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania nagrody, tj.: imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość.
3. Najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody Zwycięzca Konkursu, powinien wysłać dane adresowe do wysyłki nagrody na następujący adres e-mail: marketing@slowaimysli.pl 
4. Jeśli w ciągu 7 dni od wysłania emaila z informacją, Organizator nie otrzyma odpowiedzi z adresem do wysyłki – uczestnik traci prawo do nagrody.
5. Nagrody będą wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej do 21 dni roboczych od momentu otrzymiania pełnych informacji o adresie wysyłki od Zwycięscy Konkursu. Nagrody wysyłane są wyłącznie na terenie Polski.
6. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Wydawnictwo o zmianie adresu lub innych danych podanych uprzednio w celu przekazania nagrody.
7. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).
8. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji Konkursu, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (DZ.U. nr 133, poz. 883). Dane te nie są w żaden sposób udostępniane osobom trzecim. Adres potrzebny jest jedynie do wysyłki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikłe z przyczyn niezależnych lub losowych.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy kodeksu cywilnego.
3. Wydawnictwo zatrzega sobie prawo zamknięcia Konkursu bez wyłonienia zwycięzców.
4. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.

Komunikacja marketingowa 2030
TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji można uzyskać w polityce prywatności. Zobacz więcej