Szczegóły recenzji

Brand impulse®

Recenzja produktu (zgłoszona 31 maja 2017):

Jesteśmy, w sen­sie spo­łecz­nym, pogu­bieni: Bóg, reli­gie, war­to­ści kon­sty­tu­ujące spo­łecz­no­ści prze­stały jed­no­znacz­nie obo­wią­zy­wać. Nawet odczu­cie dobra i zła stało się rela­tywne. To powoduje, że przy­zwy­cza­jeni do struk­tur dłu­giego trwa­nia, odczu­wamy teraz pustkę. Pró­bu­jemy ją wypeł­nić, nada­jąc wartości rze­czom. Do tej pory myślałam, że przedmioty obudowujemy słowami, koncepcjami, markami po to, by lepiej się sprzedawały, przynosiły zysk i skutecznie zapełniały metafizyczną pustkę. Książka Grzegorza Kosson uświadomiła mi, że marki mogą komunikować idee, nadawać głębokie znaczenia, porządkować świat, nieść nadzieję.


„Marka musi być dla ludzi i świata” – pisze Autor. To dla mnie odkryw­cze i ożyw­cze.
Nie­zwy­kle inspi­ru­jące jest też łącze­nie przez Autora try­wial­no­ści, codzien­no­ści, cha­osu, z tym, co kosmiczne i boskie. Zaple­ce­nie wąt­ków ludz­kiego zma­ga­nia się z mate­rią, histo­rii, projektowa­nia, prób okieł­zna­nia tego, co mate­rialne, z wyż­szymi ide­ami miło­ści, dobra, moral­nego porządku jest bar­dzo wcią­ga­jące. Daje głę­bię. I zachęca do spoj­rze­nia na rze­czy­wi­stość, nieważne pol­ską czy nie­po­lską – zawsze obda­rzoną błę­dem – w spo­sób, który daje poczu­cie, że pod tą zgrzebną czę­sto powłoką jest po pro­stu dobrze. Że jest miej­sce na roz­wój ekonomiczny, gospo­dar­czy, kul­tu­rowy, oso­bowy.


Książka dała mi poczu­cie, że mimo wszystko, jeste­śmy jed­nak na dobrej dro­dze. „Można potrak­to­wać markę jako arkę” – to stwier­dze­nie, zna­le­zione w któ­rymś z roz­dzia­łów, zbu­dziło we mnie wielki ape­tyt na pozna­nie metody Brand Impulse® i zachę­ciło do podej­mo­wa­nia prób patrze­nia na zwy­czaj­ność oczami Autora.

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji można uzyskać w polityce prywatności. Zobacz więcej
[profiler]
Memory usage: real: 19398656, emalloc: 19144264
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem