Szczegóły recenzji

Brand impulse®

Recenzja produktu (zgłoszona 31 maja 2017):

(...) Książka Grze­go­rza Kos­son „Brand impulse®” wymyka się tra­dy­cyj­nym kla­sy­fi­ka­cjom i podej­ściom. Jest to forma wewnętrz­nego dia­logu opar­tego na reli­gii, filo­zo­fii, ale także histo­rii czy antro­po­lo­gii. Pro­ble­ma­tyka książki, mimo że doty­czy bran­dingu, to przyj­muje znacz­nie szer­szą per­spek­tywę. Autor rysuje różne obrazy, czer­pie z róż­nych dzie­dzin wie­dzy, cza­sem sto­suje meta­fory, a wszystko to po to, aby uza­sad­nić gene­ralną, choć niewypo­wie­dzianą tezę, że marka czy bran­ding (rozu­miany jako spo­sób myśle­nia o marce i metoda zarzą­dza­nia nią) to znacz­nie wię­cej, niż zestaw zna­ków, sym­boli czy logo­ty­pów. Są one nośni­kami pew­nych idei czy prze­sła­nia, ale nie jedy­nie, i z pew­no­ścią nie wolno trak­to­wać ich roz­dziel­nie i przyj­mo­wać wąską per­spek­tywę ana­lizy. Z dru­giej zaś strony bran­ding i marka dla Autora to wię­cej niż sto­so­wane narzę­dzia, metody zarzą­dza­nia, spo­soby budo­wa­nia.


W pew­nym stop­niu marka spro­wa­dzana jest przez Autora do reli­gii. Chyba nawet na pozio­mie podświa­domym, licznie przy­ta­czane przy­kłady ze sfery reli­gij­nej, czy filo­zo­ficz­nej, potwier­dzają taki punkt widze­nia Autora. Warto w tym miej­scu pod­kre­ślić, że przyj­mo­wa­nie takiego punktu widze­nia nie jest cał­kiem odosob­nione. Na przy­kład M. Lind­strom w swo­jej książce „Brand sens – marka pię­ciu zmy­słów” wska­zuje na podo­bień­stwa mię­dzy bran­din­giem a reli­gią. Wyko­rzy­sty­wa­nie arche­ty­pów, czy kodów kul­tu­ro­wych rów­nież zasa­dza się na fun­da­mentach ze sfery filo­zo­fii, czy reli­gii.


(...) Uni­kal­ność książki spra­wia, że nie jest to publi­ka­cja „dla każ­dego”. Dla nie­któ­rych „nie­stety” sta­wia ona zbyt wysoko poprzeczkę i buduje zbyt duże wyma­ga­nia. Jest ona raczej skie­ro­wana do osób, które mają już dużą wie­dzę i doświad­cze­nie w sfe­rze nie tylko bizne­so­wej, ale także posia­dają silny fun­da­ment teo­re­tyczny. Mimo dobrego języka i warsz­tatu pisar­skiego, myśli Autora można czy­tać tylko w sytu­acji, gdy rozu­mie się pod­sta­wowe poję­cia, metody, pro­cesy, a przede wszyst­kim kon­cep­cje zarzą­dza­nia, mar­ke­tingu i bran­dingu oraz pod­cho­dzi się do zarzą­dza­nia, czy biznesu z pew­nym dystan­sem.


Pró­bu­jąc okre­ślić jed­nym sło­wem publi­ka­cję, można ją opi­sać jako wysu­bli­mo­waną, intry­gu­jącą, wcią­ga­jącą, wyma­ga­jącą czy inspi­ru­jącą. Dla nie­któ­rych zaś będzie prze­in­te­lek­tu­ali­zo­waną, trudną, nie­zro­zu­miałą, roz­mytą. Ten drugi punkt widze­nia, mniej pozy­tywny, będzie przez nie­któ­rych wzmac­niany fak­tem, że Autor czę­sto odwo­łuje się do aspek­tów reli­gij­nych czy filo­zo­ficz­nych. Dla innych zaś to będzie argu­ment „za”. Tak skrajne okre­śle­nia potwier­dzają jed­nak tylko pod­sta­wową zasadę biznesu czy mar­ke­tingu – jeśli jesteś dla każ­dego, to zna­czy, że jesteś dla nikogo. Książka Grze­go­rza Kos­son na pewno nie jest dla każ­dego, a pre­zen­to­wane tam myśli są wyzwa­niem, moty­wa­cją, zasko­cze­niem.


Pod­su­mo­wu­jąc, można stwier­dzić, że książka na pewno ma uni­kalny, ory­gi­nalny cha­rak­ter. Doty­czy to zarówno tre­ści, jak i formy. Liczyć się należy z tym, że książka spo­tka się ze skraj­nymi emo­cjami. Obok jej zwo­len­ni­ków, będzie duża grupa prze­ciw­ni­ków, czy nawet „hej­te­rów”. Publi­ka­cja jed­nak jest wyzwa­niem rzu­co­nym wszyst­kim, któ­rzy albo uwa­żają, że nic już nie jest w sta­nie ich zasko­czyć albo też uwa­żają, że we współ­cze­snym świe­cie nie­wiele nowego można wymy­ślić. Mimo a może wła­śnie przez te kon­tro­wer­sje, książka winna zostać opu­bli­ko­wana. Dzięki takim publi­ka­cjom, jeśli nawet one same nie wno­szą wielu rewo­lu­cyj­nych roz­wią­zań, nauka i prak­tyka może się roz­wi­jać i czy­nić kolejne kroki. Z tego też powodu, świa­dom zagro­żeń i kon­tro­wer­sji, reko­men­duję książkę do upo­wszech­nie­nia. Jestem prze­ko­nany, że ma ona poten­cjał twór­czego fer­mentu i wywo­ła­nia inspi­ru­ją­cej dys­ku­sji.

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji można uzyskać w polityce prywatności. Zobacz więcej
[profiler]
Memory usage: real: 19398656, emalloc: 19162792
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem