Szczegóły recenzji

Brand impulse®

Recenzja produktu (zgłoszona 31 maja 2017):

Niby jest tu mowa o mar­kach, lecz za mar­kami stoi dzia­ła­nie… czło­wieka. Mar­ke­tera? Nie tylko. Każ­dego, kto działa w orga­ni­za­cji sekwen­cji dzia­łań wpły­wa­ją­cych na kre­owa­nie marki cze­goś. Grze­gorz Kos­son ujaw­nił się ze swoją trze­cią książką. Po lek­tu­rze dwóch „narzę­dzio­wych” pozy­cji „Złam kon­wen­cję...” oraz „Podaj dalej...” wpro­wa­dza Czy­tel­nika na wyż­szy poziom wie­dzy o mar­ke­tingu i nie tylko. Trze­cia pozy­cja „Brand impulse®” nie jest typową książką „narzę­dziową”. Pozba­wiona meto­do­lo­gii kre­owa­nia marek w dosłow­nym zna­cze­niu, wbrew pozo­rom dostar­cza metodę kre­owa­nia marek, lecz nie na pozio­mie tak­tycz­nym. Zawarta tu wie­dza jest dawką solid­nej inspi­ra­cji odpo­wia­da­ją­cej na pocho­dzący od mózgu, wymę­czo­nego życiową prze­cięt­no­ścią, wysy­ła­ją­cego impulsy o tre­ści: Włącz Myśle­nie!Grze­gorz Kos­son na kolej­nych kart­kach udo­wad­nia nam, że każda chwila, każda pora dnia dostar­cza nam impul­sów do… To od nas zależy, czy wyko­rzy­stamy poja­wia­jące się impulsy do pla­no­wa­nia, kre­owa­nia, eks­plo­ro­wa­nia, kory­go­wa­nia. Nasze życie jest pracą, a praca naszym życiem. W każ­dym momen­cie możemy tra­fić na odkryw­cze inspi­ra­cje, które uczy­nią nas bar­dziej twór­czymi. Po lekturze książki „Brand impulse®” stwierdzenie „mieć oczy i uszy szeroko otwarte” staje się dziecinne. Autor swoimi osobistymi przemyśleniami udowadnia nam, że chcąc wyjść ponad przeciętność należy mieć otwarty cały umysł, wszędzie i o każdej porze. Wystarczy przeczytać wstęp, a myślenie włączy się automatycznie. To gwarantuję!

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji można uzyskać w polityce prywatności. Zobacz więcej
[profiler]
Memory usage: real: 19398656, emalloc: 19144824
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem