Szczegóły recenzji

Brand impulse®

Recenzja produktu (zgłoszona 1 czerwca 2017):

Bardzo osobiste, świeże i inspirujące! Prowokuje do myślenia, refleksji i głębszego przeżywania marki. „Brand impulse®” silnie wyprzedza trendy i zapowiada swoiste tsunami w podejściu do brandingu. To inne podejście do budowania relacji marki opiera się na nowym paradygmacie świata, w którym aktywność ludzi ma sens i jest podmiotowa, a rezultat tej aktywności tworzy prawdziwą wartość.


Grze­gorz Kosson w bar­dzo inte­li­gentny spo­sób nama­wia do odstą­pie­nia od wąskiego rozu­mie­nia marki, jako pro­stego szyldu uła­twia­ją­cego iden­ty­fi­ka­cję i odróż­nie­nie się. Odej­ścia od marki, jako narzę­dzia pozy­ski­wa­nia odpod­mio­to­wio­nych wyznaw­ców i ich pie­nię­dzy. Nama­wia do opar­cia jej na toż­sa­mo­ści, sys­te­mie war­to­ści i celu nad­rzęd­nym, czyli misji. Zachęca do osa­dza­nia marki w kul­tu­rze. Autor zdobywa się na odwagę, by mówić o duchowości, jako filarze marki. Namawia do zerwania z manipulacją i fałszywą powierzchownością, a także bezmyślnym naśladownictwem, zachęcając do odwagi i niezależności.

„Brand impulse®” to nie tylko uni­ka­towa metoda, ale rów­nież podróż w głąb sie­bie, praw­dziwy pro­ces roz­wo­jowy i lek­cja uważ­no­ści. To rów­nież instruk­cja i zachęta do kre­atyw­nego myśle­nia i szu­ka­nia inno­wa­cji. Każdy, kto poszu­kuje war­to­ści i chce budo­wać „sen­so­twór­czą” orga­ni­za­cję powi­nien się­gnąć po „Brand impulse®”. 

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji można uzyskać w polityce prywatności. Zobacz więcej
[profiler]
Memory usage: real: 19398656, emalloc: 19145480
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem